Намирате се в: Начало Документи
Нормативни документи Печат

Тук можете да разгледате нормативни документи, свързани с дейноста на Направление „Архитектура и градоустройство”.

 

НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г.

Указания към НПОРИМДЕРДТСО

 

ЗАКОН за устройство на територията

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за устройството и застрояването на Столичната община

 

НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

НАРЕДБА № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в Столичната община

 

НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Столична община

 

РЕШЕНИЕ 960 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009Г. за приемане на изменение на действащия Общ Устройствен План на Столична община

 

Функции на главния архитект на Столична община прехвърлени на други длъжностни лица от столичната общинска администрация.

Функции на кмета на Столична община прехвърлени на други длъжностни лица от столичната общинска администрация.

 

Правомощия на архитектите по райони